• Regulamin

                                        REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MasterMercato.pl

 

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym MasterMercato.pl oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

1.2. Sklep internetowy MasterMercato.pl (dalej: „MasterMercato.pl”), o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem MasterMercato.pl.

1.3. MasterMercato.pl prowadzony jest przez Master Martini Polska sp. z o.o. (zwany dalej: „Sprzedającym”), prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „Master Martini Polska sp. z o.o.” z siedzibą w Modlniczce (adres: 32-085 Modlniczka, ul. Kasztanowa 15), identyfikującą się numerem NIP 677 22 33 049.

1.4. Dane kontaktowe Sprzedającego umożliwiające Kupującym kontakt ze Sprzedającym:

1.4.1. Adres: ul. Kasztanowa 15 , 32-085 Modlniczka;

1.4.2. Telefon: 530 848 981;

1.4.3. Adres poczty elektronicznej: sklep@mastermercato.pl.

1.5. Sprzedający porozumiewa się z Kupującym za pośrednictwem strony internetowej: MasterMercato.pl, a także telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1.6. Przedmiotem działalności MasterMercato.pl jest sprzedaż detaliczna produktów lodowych, cukierniczych, gastronomicznych, czekolad oraz produktów pochodnych (zwanych dalej łącznie: „Produktami”).

1.7. MasterMercato.pl umożliwia:

1.7.1. pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w MasterMercato.pl;

1.7.2. składanie ofert zakupu przez osoby korzystające z MasterMercato.pl (zwane dalej: „Kupującymi”).

1.8. W celu dokonania rejestracji przez osobę korzystającą z MasterMercato.pl konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu rejestracji.

1.9. Do korzystania z MasterMercato.pl, w tym pozyskiwania informacji o Produktach, niezbędne są:

1.9.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

1.9.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

1.9.3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

1.9.4. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript.

1.10. W Regulaminie pod pojęciem: „Konsumenta” rozumie się Kupującego, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, dalej: „Kodeks cywilny”).

1.11. W Regulaminie pod pojęciem: „Przedsiębiorcy na prawach konsumenta” rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego , wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego).

1.12. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupujących niebędących Konsumentami i lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta za:

1.12.1. zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu MasterMercato.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich bądź niekompatybilnością MasterMercato.pl z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z MasterMercato.pl;

1.12.2. niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail;

1.12.3. blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z MasterMercato.pl, w tym przez filtry antyspamowe.

 

  1. Zamówienia

2.1. Zakupów w MasterMercato.pl mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w MasterMercato.pl w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.

2.2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.

2.3. Zamówienia w MasterMercato.pl (dalej: „Zamówienia”) można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu. Umieszczenie przez Kupującego Produktów w koszyku (tj. funkcjonalności pozwalającej na podgląd Produktów już wybranych, a jeszcze nie zakupionych przez Kupującego w procesie składania Zamówienia) nie wiąże się z ich zakupem lub rezerwacją.

2.4. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo oraz, że podane dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i poprawne, a także że Kupujący jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” generuje automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego.

2.5. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2.6. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk „Kupuję i płacę”, o którym mowa w pkt. 2.4.

2.7. Po zawarciu umowy Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.

 

  1. Ceny i płatności

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w MasterMercato.pl ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika, oraz wagi Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”.

3.1.1. Zasady ustalenia kosztów dostawy mogą różnić się w wypadku dostarczania Produktów poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej. Niestety nie jesteśmy w stanie podać tych kosztów w sposób automatyczny po wypełnieniu przez Kupującego formularza. W takim wypadku umowa z Kupującym zostaje zawarta dopiero po indywidualnym uzgodnieniu sposobu i kosztu dostawy. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w tym celu możliwie niezwłocznie po zarejestrowaniu zamówienia.

3.2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

3.2.1. przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego Bank Pekao
          o numerze:  65 1240 2294 1111 0011 0605 2834

3.2.2. płatność Sky-Pay obsługiwanych przez serwis Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3.2.4. płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego Produktów pod adresem wskazanym w pkt. 1.4.1.

3.2.5. dostępne formy płatności:

               Karty płatnicze:
                 * Visa
                 * Visa Electron
                 * Mastercard
                 * MasterCard Electronic
                 * Maestro

3.3. Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisu wskazanego w pkt. 3.2.2. i 3.2.5., dokonywane są za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. należącego do podmiotu innego niż Sprzedający.

3.4. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

3.5. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

 

  1. Dostawa

4.1. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.1. i 3.2.2. realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty.

4.2. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.3. i 3.2.4. realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

4.3. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:

4.3.1. za pośrednictwem kuriera FedEx – w przypadku przesyłek o wadze do 30 kg (trzydzieści kilogramów);

4.3.2. za pośrednictwem kuriera InPost – w przypadku przesyłek o wadze do 25 kg (dwadzieścia pięć kilogramów);

4.3.3. poprzez osobisty odbiór zamówionych Produktów przez Kupującego pod adresem wskazanym w pkt. 1.4.1.

4.3.4. za pośrednictwem kuriera UPS – w przypadku przesyłek o wadze do 30 kg (trzydzieści kilogramów);

4.4. Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt. 4.3.1.-4.3.4. poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3.

4.5. Osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.3.3., możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru. W razie braku takiego uzgodnienia Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru Produktu.

4.6. Za miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedającego uważa się adres dostawy wskazany przez Kupującego lub - w przypadku odbioru osobistego - adres wskazany w pkt. 1.4.1.

4.7. W przypadku Zamówienia większej liczby Produktów, czas wysyłki całego Zamówienia jest dostosowany do Produktu o najdłuższym czasie realizacji.

 

  1. Prawo odstąpienia

5.1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w pkt. 1.4.1. adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem wzoru formularza zamieszczonym na stronie: https://mastermercato.pl/news/n/55/Zwroty-i-reklamacje.

5.2. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób zapłaty przewidziany w pkt. 3.2.2. lub 3.2.3. lub 3.2.4. zwrot płatności nastąpi, za zgodą i w zależności od wyboru Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Formularz wyrażenia zgody będzie załączany wraz z Produktem przy dostawie lub odbiorze. Sprzedają może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zwróci Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy sprzedaży. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Za moment doręczenia zwrotu uznaje się dzień odebrania zwracanego Produktu przez Sprzedającego. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

5.4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1., nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w związku z brzmieniem art. 38. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. między innymi w odniesieniu do umów:

5.4.1. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

5.4.2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.4.3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.4.4. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.4.5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.4.6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

  1. Ochrona danych osobowych; polityka prywatności

6.1. Ochronę danych reguluje Polityka prywatności oraz Polityka Cookies.

 

  1. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

7.1. Zawartość i struktura MasterMercato.pl chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.

7.2. Strony i serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się na stronie dostępnej pod adresem wskazanym w pkt. 1.2., zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Sprzedający, choć dokłada staranności w doborze takich stron i serwisów internetowych, nie ponosi jednak odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały tam zawarte. Mile widziane są wszelkie uwagi Kupujących w tym zakresie – będą one skrupulatnie analizowane i brane pod uwagę przy dobieraniu kontrahentów i reklamodawców MasterMercato.pl w przyszłości.

7.3. Opisy Produktów widniejące w MasterMercato.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej. Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką/instrukcją oraz ewentualnymi informacjami widniejącymi na opakowaniu. Sprzedający w miarę możliwości udostępni w formie tradycyjnej lub elektronicznej Kupującemu do wglądu ulotkę/instrukcję obsługi Produktu jeszcze przed dokonaniem zakupu przez Kupującego, lub jeśli Kupujący utracił swoją ulotkę/instrukcję obsługi.

 

  1. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez MasterMercato.pl usług drogą elektroniczną

8.1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 8.8.

8.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, określone są w pkt. 1.9.

8.3. Zakazane jest, w ramach korzystania z MasterMercato.pl i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

8.3.1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

8.3.2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

8.3.3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;

8.3.4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

8.3.5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;

8.3.6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.

8.3.7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich;

8.3.8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.

8.4. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do MasterMercato.pl jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hackerskim.

8.5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w MasterMercato.pl. W przypadku umieszczania przez Kupującego treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Sprzedający upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

8.6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez osobę korzystającą z MasterMercato.pl korzystania z danej usługi.

8.7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie Sprzedającemu sporządzonego w formie pisemnej (a przesłanego na adres wskazany w pkt. 1.4.1.) lub przesłanego pocztą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w pkt. 1.4.3.) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, precyzującego umowę, która ulega rozwiązaniu.

8.8. Tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:

8.8.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w pkt. 1.4.1.) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając ją na adres wskazany w pkt. 1.4.3.);

8.8.2. reklamacja powinna zawierać:

8.8.2.1. oznaczenie usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;

8.8.2.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;

8.8.2.3. uzasadnienie;

8.8.3. Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje, o których mowa w pkt. 8.8.1. i 8.8.2., były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki;

8.8.4. po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

8.8.5. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

8.8.6. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

8.8.7. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.

8.9. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 8.1., Sprzedający niniejszym informuje, iż:

8.9.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie w tym tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tych związanych zaleca się, by osoby korzystające z MasterMercato.pl zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

8.9.2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z MasterMercato.pl pliki cookies, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

8.10. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień ust. 8.1.-8.9. nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.

 

  1. Reklamacje

9.1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu Produktów bez wad.

9.2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w Kodeksie cywilnym.

9.3. W przypadku umów sprzedaży, w których Kupującym nie jest Konsument ani Przedsiębiorca na prawach konsumenta, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

9.3.1. Kupujący niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie jest nieuszkodzone oraz czy przesyłka nie nosi śladów innych uszkodzeń mechanicznych. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać opisane w protokole szkody, potwierdzonym przez kuriera. Odpowiednie formularze szkód dostępne są u kurierów dostarczających przesyłki. Protokół powinien być podpisany przez kuriera, a kopia protokołu powinna być przesłana do Sprzedającego w formie pisemnej. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku przedstawienia protokołu szkody. Zdanie poprzedzające nie stosuje się do Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, których reklamacje będą rozpoznawane niezależnie od tego czy sporządzono i przedstawiono protokół szkody.

9.4. Reklamacja powinna zawierać:

9.4.1. oznaczenie Kupującego oraz jego adres lub adres e-mail;

9.4.2. oznaczenie Produktu, którego dotyczy reklamacja;

9.4.3. uzasadnienie.

9.5. Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania MasterMercato.pl) mogą być zgłaszane:

9.5.1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.4.1.;

9.5.2. e-mailem, na adres wskazany w pkt. 1.4.3.

9.6. W terminie 14 (czternastu) dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi osobę składającą reklamację o sposobie dalszego postępowania.

9.7. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

9.8. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

9.9. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

9.10. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.

9.11. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na Produkty wykraczającej poza uprawnienia Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikające z rękojmi za wady, o której mowa pkt. 9.2. Na niektóre Produkty jest udzielana gwarancja Producenta. Informacja o istnieniu gwarancji na konkretny Produkt znajduje się na stronie internetowej, o której mowa w pkt. 1.2.

 

  1. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedający stosuje Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej pod adresem: http://www.kig.pl/kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow.html, w jego brzmieniu z dnia wejścia w życie Regulaminu.

10.2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

10.3. Sprzedający może zmienić Regulamin na zasadach określonych w pkt. 10.4. poniżej. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie.

10.4. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie MasterMercato.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych, a nadto Kupujący zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Sprzedającego w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Kupującego z korzystania z MasterMercato.pl i upoważnieniem Sprzedającego do usunięcia konta Kupującego z serwisu. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedającego zmian Regulaminu.

10.5. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

10.6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres Sprzedającego wskazany w pkt. 1.4.1. Regulaminu.

10.7. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej.

10.8. Wszystkie osoby korzystające z MasterMercato.pl mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie MasterMercato.pl, skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.

10.9. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane. Wyjątek stanowi inna dyspozycja właściciela mastermercato.pl