• Polityka prywatności oraz cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI
W SERWISIE INTERNETOWYM
Mastermercato.pl

1. DEFINICJE
1.1. Administrator – Master Martini Polska sp. z o.o.” z siedzibą w Modlniczce (adres: 32-085 Modlniczka, ul. Kasztanowa 15), identyfikującą się numerem NIP 677 22 33 049.
1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje
gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem
www.mastermercato.pl
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej
albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2.PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane
w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także
informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe
zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania
z Serwisu przez Użytkownika.
 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
KORZYSTANIE Z SERWISU
3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne
identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych
podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które
nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:
3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana
Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1
lit. b RODO);
3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu
poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
3.1.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności
związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania
Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji
MARKETING.
3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach
systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które
dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).
Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych
ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych,
administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego
oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym
zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
REJESTRACJA W SERWISIE
3.3. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych
do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe
dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym
czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu
założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.4. Dane osobowe są przetwarzane:
3.4.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.4.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania
z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności;
3.4.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
3.4.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady
przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane
w sekcji MARKETING.
3.5. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym
ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie
pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
3.6. Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Użytkownika Serwisu wiąże się
z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako
obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie
skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
3.7. Dane osobowe są przetwarzane:
3.7.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.7.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,
wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów
o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6
ust. 1 lit. c RODO);
3.7.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji
zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
3.7.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
FORMULARZE KONTAKTOWE
3.8. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania
Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia
odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia
kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest
wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.9. Dane osobowe są przetwarzane:
3.9.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez
udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. MARKETING
4.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
marketingowych, które mogą polegać na:
4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane
do jego preferencji (reklama kontekstowa);
4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego
zainteresowaniom (reklama behawioralna);
4.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które
w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
4.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim
towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz
działania telemarketingowe).
4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach
wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych
Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu
analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze
dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań
Użytkownika.
REKLAMA KONTEKSTOWA
4.3. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych
w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest
dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się
wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
REKLAMA BEHAWIORALNA
4.4. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników, w tym
Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych
technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy
behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).
4.5. Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje także profilowanie Użytkowników.
NEWSLETTER
4.6. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom,
które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu
świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.
4.7. Dane osobowe są przetwarzane:
4.7.1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4.7.2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach
newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem
profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
4.7.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia
stosowanych funkcjonalności;
4.7.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 1. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
5.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile
Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter,
Google+). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu
informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju
wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych
przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na promowaniu własnej marki. Więcej informacji na temat na naszych
profilach w mediach społecznościowych.
 1. ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY
6.1. Administrator zapewnia możliwość zamieszczania komentarzy w Serwisie. Podanie danych
w polach oznaczonych jako „pole wymagane” jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje
brakiem możliwości zamieszczenia komentarza. Użytkownik może samodzielnie
zdecydować o zakresie Danych, które są widoczne publicznie dla wszystkich Użytkowników.
6.2. Dane osobowe są przetwarzane:
6.2.1. w celu publikacji komentarza w ramach funkcjonalności udostępnianych przez
Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania
do świadczenia usługi (art. 6 ust 1 lit. b) RODO);
6.2.2. w celu moderacji komentarza (w tym eliminacji spamu) – wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO), polegający na zatwierdzaniu dodawanych przez Użytkowników
komentarzy i ich upublicznianiu.
 1. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
7.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego
Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej
– np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez
niego czynności.
COOKIES „SERWISOWE”
7.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania
Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.
W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi
analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub
uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu
końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym
celu obejmują:
7.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji)
na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
7.2.2. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza
flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
7.2.3. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania
sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).
COOKIES „MARKETINGOWE”
7.3. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów
marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej.
W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują
dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
 1. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ
PARTNERÓW ADMINISTRATORA
8.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane
dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje
na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć
w polityce prywatności danego partnera.
GOOGLE ANALYTICS
8.2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy
sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów
dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do
identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą
można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
GOOGLE ADWORDS
8.3. Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii
reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych
jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords
pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis.
Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi
dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
PIKSELE FACEBOOKA
8.4. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii
reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala
na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także
z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje
na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://plpl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.
 1. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES
9.1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym
uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania
zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
9.2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest
niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu
wyświetlenia treści).
9.3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień
przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
9.3.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
9.3.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
9.3.3. Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
9.3.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
9.3.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
9.4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień
prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych
pod poniższymi linkami:
9.4.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
9.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
10.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi
i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi
lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
10.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać
tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane
lub anonimizowane.
 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
11.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
11.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można
tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.
11.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów
marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym
interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych
i statystycznych).
 1. ODBIORCY DANYCH
12.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom,
w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów
informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące
usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe
(w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem,
w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
12.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia
takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa.
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
13.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)
różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator
przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem
odpowiedniego stopnia ochrony.
13.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach,
w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych
osobowych;
13.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
13.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy;
13.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG
na etapie ich zbierania.
 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
14.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim,
że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to
niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by
wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez
uprawnionych pracowników i współpracowników.
14.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie
Administratora.
 1. DANE KONTAKTOWE
15.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny Master Martini Polska sp. z o.o.” z siedzibą w Modlniczce Kasztanowa 15 (Biuro)
15.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  Andrzej Steczko
andrzej.steczko@mastermartini.com
w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Danych osobowych.
 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
16.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.