• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, a w szczególności w przypadku: 

  • wad fabrycznych
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy

2. Każdy Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w razie stwierdzonej niezgodności towaru z umową. Reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykrycia niezgodności.

3. Reklamacje towaru są rozpatrywane zgodnie z Ustawą Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141 poz. 1176).

4. Klienci powinni kierować pisemne reklamacje mailem na adres: sklep@mastermercato.pl wraz z foto kopią dowodu zakupu Towaru oraz dokładnym opisem przyczyn reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji.

6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

7. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ustępie powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo, jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

8. Koszty związane z ewentualnym odesłaniem przez Klienta reklamowanego towaru, stanowiące równowartość opłaty pocztowej, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

9. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

10. Przed odebraniem przesyłki Użytkownik powinien sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Do reklamacji związanej z transportem przesyłki należy załączyć informacje na temat daty i sposobu doręczenia towaru, a także informacje na temat doręczyciela.

11. Administrator podkreśla, że różnice dotyczące barw zakupionych Towarów nie stanowią podstawy reklamacji, jeżeli wynikały z innych ustawień, bądź parametrów, monitora Użytkownika.


ZWROTY

Jeżeli korzystałeś z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, możemy zwrócić Ci kwotę mniejszą, niż zapłaciłeś.
 
Niektóre produkty nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (możliwością zwrotu). Dotyczy to między innymi: 
  • produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. bielizna, szczoteczki do zębów, depilatory, kremy, podkłady itp.; 
  • nagrań dźwiękowych, wizualnych jak również gier i programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  • produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • produktów ulegającym szybkiemu zepsuciu lub mającym krótki termin przydatności do użycia,
  • produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
  • w przypadku sprzedaży zastawu, odstąpienie do umowy jest możliwe tylko od całości/wszystkich elementów w ramach sprzedawanego zestawu 
 
W jakim terminie powinienem odesłać produkt? W ciągu 14dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 
W jakim terminie otrzymam zwrot pieniędzy?  W ciągu 14dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Możemy się wstrzymać ze zwrotem do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub do momentu otrzymania potwierdzenia odesłania towaru.
    Formularz odstąpienia od umowy

_____________________
Miejscowość, data


Master Martini Polska sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 15 [Magazyn]
32-085 Modlniczka
e-mail: sklep@mastermercato.pl


__________________
Imię i Nazwisko Konsumenta

__________________
Ulica

__________________
Kod pocztowyJa/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Data zawarcia umowy/odbioru(*).__________________
Podpis Konsumenta