• Regulamin Szkoleń cukierniczych

Regulamin zakupu szkoleń oraz warsztatów Master Martini Polska

1
Rgulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach organizowanych
w Centrum Kreacji Master Martini przez Master Martini Polska Sp. z o.o. nip 67722 33049 (Dalej: Organizator)
2
Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Centrum Kreacji Master Martini. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w cenniku szkolenia lub warsztatu.
Szkolenia i warsztaty odbywają się w siedzibie Centrum Kreacji Master Martini Polska - Modlniczka ul. Kasztanowa 15
3
Liczba miejsc na szkoleniach i warsztatach jest ograniczona. Rejestracja na szkolenie lub warsztat możliwa jest do zapełnienia wszystkich dostępnych miejsc na danym szkoleniu lub warsztacie. Liczba miejsc jest uzależniona od typu wydarzenia. Odmienny sposób rejestracji na szkolenie lub warsztat możliwy jest po uzyskaniu indywidualnej zgody.
Uczestnikami szkoleń i warsztatów mogą być osoba, które ukończyła 18 rok życia (zwana dalej „Zamawiającym”).
Zamawiający zgłasza chęć udziału w szkoleniu lub warsztacie poprzez zakup szkolenia lub warsztatu za pośrednictwem sklepu internetowego mastermercato.pl wybierając jedną z dostępnych form płatności.

Zamawiający kupując szkolenie lub warsztat akceptuje termin i program wybranego szkolenia lub warsztatu, potwierdza zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia szkolenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w szkoleniu lub warsztacie.
W przypadku, gdy osobą dokonującą rejestracji nie jest sam Uczestnik, Zamawiający winien być upoważniony do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika szkolenia lub warsztatu. Zamawiający ponosi również pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych oraz udzielone w imieniu Uczestnika zgody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia podczas zakupu szkolenia lub warsztatu nieprawdziwych danych, w tym danych osobowych Zamawiającego.

4
Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania szkoleń i warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, jak również wykorzystywania tych materiałów do promocji.
Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania filmów, w szczególności dokumentowania video przebiegu szkolenia lub warsztatu. Powyższy zakaz dotyczy uczestników biorących udział w szkoleniu lub warsztacie.

5
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas szkoleń i warsztatów podstawowych zasad: bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń prowadzącego szkolenie lub warsztat.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia ze szkolenia lub warsztatu Uczestnika, który zakłóca prawidłowy przebieg szkolenia lub warsztatu, w szczególnie nie stosuje się do poleceń prowadzącego szkolenie lub warsztatu, łamie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy lub znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych, których jest świadom oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas szkoleń lub warsztatów, w których bierze udział.

6
Potwierdzenie zakupu szkolenia lub warsztatu stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Organizatora oferty Zamawiającego, na warunkach wynikających z regulaminu, cennika oraz formularza zakupu. Datą zawarcia umowy między Organizatorem a Zamawiającym jest moment otrzymania potwierdzenia zakupu wysyłanego przez mastermerato.pl, zaś miejscem jej zawarcia jest siedziba Organizatora.

7
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub warsztatu do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. Odwołując szkolenie lub warsztat Organizator może zaproponować Zamawiającemu inny termin zajęć o tej samej bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu uiszczonej przez Zamawiającego opłaty w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania na  podany drogą mailową numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot.